Alle opstellingen

Home  

 

‘Zicht op Vlissingen II’

hoogte 2,50 x lengte 40 meter, acryl op linnen

periode juni 2011 - december 2011 (ca 1050 manuren / man hours / Mannstunden)

                       Panorama Walcheren    |    De Willem Ruysstraat 102    |   4381 NK   |   Vlissingen                               

‘Zicht op Vlissingen I’

hoogte  2,50 x lengte 45 meter, acryl op linnen

periode juni 2010 - maart 2011 (ca 1280 manuren)

‘Vlissingse binnenhaven’

hoogte 2,70 x lengte 18 meter, acryl op linnen

periode maart 2012 - oktober 2012 (ca 700 manuren / man hours / Mannstunden)

‘Veere’

hoogte 2,70 x lengte 14 meter, acryl op linnen

periode oktober 2012 - december 2012 (ca 160 manuren / man hours / Mannstunden)

‘Domburg’

hoogte 2,85 x lengte 19,8 meter, acryl op linnen

periode oktober 2013 - maart 2015 (ca 960 manuren / man hours / Mannstunden)

‘Oranjebos’

hoogte 4,85 x lengte 21,5 meter, acryl op linnen

periode maart 2015 - april 2016 (ca 1350 manuren / man hours / Mannstunden)

‘Zicht op Middelburg’

hoogte 3,43 x lengte 21 meter, acryl op linnen

periode april 2016 - april 2017 (ca 700 manuren / man hours / Mannstunden)

‘Het blauwe uur’

hoogte 3,56 x lengte 32,5 meter acryl op linnen

periode februari 2018 - augustus 2019 / august 2019

All setups / Alle Einstellungen

‘Westkapelle’

hoogte 2,95 x lengte 17,9 meter acryl op linnen

periode juli 2019 - ....... / /

‘.......’

hoogte .... x lengte .... meter acryl op linnen

periode ....... - ....... / /